با ایجاد ویترین در ایمنی در کمتر از 5 دقیقه و به رایگان صاحب وب سایت حرفه ای شوید.
Logo
0 خارج از 5

مهناز احمدلو - کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

تخصص: ایمنی و بهداشت
مهارت ها: ارزیابی ریسک ، شناسایی خطرات، ارزیابی ارگونومی، ارزیابی عوامل زیان اور فیزیکی، شیمیایی، طراحی روشنایی مصنوعی

فروشگاه بر اساس بخش ها