مدل سازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آمونیاک با استفاده از نرم افزار ALOHA و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرآیندی

مقدمه: مهمترین هدف مدل سازی، کسب دانش در مورد رفتار سیستم واقعی … اطلاعات بیشتر

بررسی ارتباط بین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن استنشاقی با سطوح متابولیت‌های ادراری مربوطه در شاغلین یک مجتمع پتروشیمی

مقدمه: صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از­منابع مهم انتشار آلاینده ­های آلی … اطلاعات بیشتر