عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: وبکده ايمني

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی

> ایمنی > علمی آموزشی
 
1396/10/07

 

بعد از این آگهی های استخدام و سایر سرویس های اطلاع رسانی سایت ایمنی را از طریق سرور جدید دریافت کنید.

با توجه به انتقال سروریس های اطلاع رسانی سایت ایمنی به سرور جدید، برای مشاهده آگهی ها و مطالب جدید و همچنین ثبت رزومه یا آگهی جدید به نشانی (http://imeny.ir) مراجعه فرمایید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/08/02

 

گایدلاین ها و رهنمودهای وزارت بهداشت در ارتباط با سلامت کار - بهداشت حرفه ای

این مجموعه مشتمل بر دهها جلد کتاب الکترونیک حاوی رهنمودهای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با بهداشت حرفه ای و سلامت کار می باشد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/19

 

مقاله: بررسی دستکش عایق برق و تست های مربوط به آن

یونس روستا، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی، صمد فرهادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی و مصطفی عباسی ، دکترای برق قدرت ، استاد موسسه آموزش عالی تابناک نویسندگان این مقاله می باشند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/19

 

مقاله: بررسی مدل های ارزیابی سیستم HSE

نویسندگان این مقاله عبارتند از : نویسندگان: 1-*صمد فرهادی،دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی ایمنی صنعتی موسسه آموزش عالی تابناک 2- یونس روستا،دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی ایمنی صنعتی موسسه آموزش عالی تابناک 3- مصطفی عباسی،دکترای برق قدرت،استاد موسسه آموزش عالی تابناک

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/16

 

مقاله : "ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﻘﺶ آن در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز" به همراه چکیده انگلیسی

هدف از این مطالعه بررسی نوع و نحوه انتخاب کلاه های ایمنی استفاده شده در یکی از فازهای پارس جنوبی با توجه به موقعیت جغرافیایی و تاثیر آن در کاهش خطرات و حوادث ضربه به سر می باشد.

موقعیت : -

- : -

نویسنده ها : محمدجواد قره بیگی - ﺩﮐﺗﺭ ﻣﻬﺩی ﺗﻧﻬﺎﺯﻳﺎﺭﺗﯽ

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/16

 

مقاله: بررسی عوامل تاثیر گذار بر جو ایمنی در پروژه راه اندازی پست برق در یکی از فاز های پارس جنوبی

در چکیده این مقاله آمده است: ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 93 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر 94 اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﻦ ﮐﻮﻣﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﺎر ﺣﻮادث ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

موقعیت : -

- : -

نویسنده ها : محمدجواد قره بیگی - ﻣﺻﻁﻔﯽ ﻋﺑﺎﺳﯽ

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/11

 

۲۵ اقدام که باید در زمان مارگزیدگی، گزش عقرب و نیش زنبور انجام داد

نیش زنبور عسل ماده، به کیسه محتوی زهر متصل است و پس از گزش در زخم باقی می‌ماند بنابراین برداشتن نیش، جهت جلوگیری از ورود بیشتر سم به زخم ضروری است. همچنین فرد مار گزیده را سریع به اورژانس منتقل کنید و زمانتان را برای کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/04/01

 

«مرگ عضلات قلب» با تنفس گازهای سمی «پکیج‌های خانگی»

پکیج نصب‌شده در واحدهای آپارتمانی با تولید گاز مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد، روی بصل‌النخاع که فرمان جریان خون را به قلب می‌دهد اثر بسیار مخرب داشته و با تشدید تنفس مونواکسید کربن، پیاز نخاع را تخریب و تنفس و ضربان قلب را قطع می‌کند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/03/29

 

چرا پلاسکو فرو ریخت ولی برج گرنفل فرو نریخت

خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:در شبکه های اجتماعی و گروههای تلگرامی بحث گسترده ای به راه افتاده دربارۀ اینکه چرا دیشب ساختمان برج گرنفل لندن با وجود حریق گسترده و طولانی فرو نریخته است؟ همچنین بحث از این گزاره می رسد به گزارۀ دومی مبنی بر مقایسه با پلاسکو و تردید ها در علل فرو ریختن آن.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/03/27

 

هشدار در خصوص افزایش احتمال آتش سوزی ها/نکات ایمنی را بیاموزیم

مدیرعامل آتش نشانی کرمان با هشدار در خصوص احتمال افزایش آتش سوزی در فضاهای سبز و جنگلی شهری با توجه به افزایش دما گفت: ضروری است که افراد نکات ایمنی در این خصوص را فرا گیرند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/03/24

 

انتشارات حک: ناشر تخصصی کتاب های دانشگاهی HSE

این انتشارات علاوه بر فعالیت در حوزه های مختلف نشر به طور تخصصی در حوزه ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE فعال می باشد.

موقعیت : تهران

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/03/22

 

چند نفر می‌دانند در موقع زلزله باید کجا پناه بگیرند؟

"زلزله" حادثه‌ای که همیشه در کمین مردم خراسان شمالی بوده و همانند بمبی خاموش است که مردم در زیر پایشان احساس می‌کنند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/03/20

 

مرگ کودکان در صندلی جلوی خودرو

شاید در نگاه اول اینگونه به نظر بیاید که هیچگونه خطری جان بچه را تهدید نمی کند اما مادر یا هر کس دیگری که کودک را در آغوش گرفته، او را در فاصله اندکی از 'مرگ' به آغوش کشیده است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/03/02

 

باز هم سرریز شدن مخازن! - Still overflowing Tanks - نشریه ایمنی فرایند - فوریه 2016

هرکز تبعات ناشی از سرریز شدن مواد را در مخازن دست کم نگیرید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/03/01

 

خطرات تشکیل هیدرات از اب (Hydrate Hazards) نشریه ایمنی فرایند - ژانویه 2016

هیدرات ماده ای جامد ، کریستال و شبیه یخ است که از ترکیب آب با گازها یا مایعات موجود در فرایند ایجاد شده و می توانند با ایجاد اختلال در فرایند موجب بروز مخاطرات گردد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/02/31

 

در حین کار توقف کنید، به محیط اطراف خود نگاه کنید و به صداها گوش کنید(Stop! - look! - Listen) ... نشریه ایمنی فرایند - دسامبر 2015

مراقب بروز پدیده "عادی شدن وضعیت غیرنرمال " در محیط کارتان باشید. گاها عدم شرایط طبیعی مورد قبول است اما اقدامی هم در جهت اصلاح آن صورت نمی گیرد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/01/26

 

بررسی کاربردپذیری نمونه های مختلف پیپت‌های مکانیکی دستی به منظور تعیین بهترین نوع

در مشاغل آزمایشگاهی با توجه به ماهیت کاری، طیف گسترده ای از ابزارآلات دستی مورداستفاده قرار می گیرد. استفاده طولانی‌مدت و تکراری از این ابزارآلات باعث شده است که کارکنان آزمایشگاه ها اغلب از اختلالات اندام فوقانی رنج ببرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کاربردپذیری انواع مختلف پیپت ‌های مورداستفاده در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران به کمک روش های ارزیابی ذهنی کاربردپذیری برای انتخاب بهترین نوع طراحی و اجرا گردید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/01/08

 

شیلنگ نامناسب باعث نشت آمونیاک شد (wrong Hose causes ammonia leak !) نشریه ایمنی فرایند نوامبر 2015

در عملیات تخلیه وبارگیری مراقب باشید که از شیلنگ مناسب استفاده کنید. بخصوص هنگامی که شیلنگ به همراه تانکر به محل آورده شود.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1395/01/05

 

آب ؛همه جا آب ... (water ,water everywhere ...) نشریه ایمنی فرایند - اکتبر 2015

آب ماده ای پر استفاده که می تواند نقش یک ماده شیمایی واکنش زا یا کاتالیست خظر آفرین را داشته باشد!

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/12/04

 

بارگیری و تخلیه مواد خطرناک (Unloading and loading Hazardios materials) نشریه ایمنی فرایند سپتامبر 2015

انتقال مواد تحت عنوان عملیات تخلیه وبارگیری در محوطه مخازن به نظر امری ساده است ولی احتمالا این تجهیزات یکی از مهمترین عوامل ریسک در فرایند واحد شما خواهند بود.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

[2 3 ]   صفحه بعدی >>
 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18667070
 - بازدید امروز : 155
 - بازدید این صفحه : 1107760 6
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4368 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved