عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: وبکده ايمني

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی

> ایمنی > قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردها
 
1396/10/07

 

بعد از این آگهی های استخدام و سایر سرویس های اطلاع رسانی سایت ایمنی را از طریق سرور جدید دریافت کنید.

با توجه به انتقال سروریس های اطلاع رسانی سایت ایمنی به سرور جدید، برای مشاهده آگهی ها و مطالب جدید و همچنین ثبت رزومه یا آگهی جدید به نشانی (http://imeny.ir) مراجعه فرمایید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1396/05/28

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - مصوبه 1395 وزارت علوم

-

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/11/11

 

راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع

کتاب الکترونیک "راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع " از سری الزامات، دستورعملها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/09/22

 

آیین نامه ایمنی در صنایع چوب

این آیین نامه مشتمل بر 107 ماده به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 84/5/10 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تصویب قرار گرفت و در همان تاریخ به تایید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه حفاظتی تاسیسات و مشاین های اره چوب بری مصوب 42/7/22 شورای عالی حفاظت فنی می گردد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/09/01

 

بررسی ارتباط بين رضايت شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی در کارگران يکی از صنايع خودروسازی

رضايت شغلی احساسی است که باعث افزايش انگيزه، بهره وری و رشد افراد در کار می شود. هم‌چنين با توجه به اثرات منفی ثبت شده از فرسودگی شغلی، اين سندرم بر روی عملکردهای شغلی از قبيل کيفيت کار، سلامت عمومی و رضايت شغلی ميتواند تاثيرگذار باشد. هدف اين مطالعه بررسی ارتباط بين رضايت شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی شغلی در کارگران يکی از صنايع خودروسازی می باشد. روش کار: در اين مطالعه که به صورت توصيفی – تحليلی انجام شد، تعداد 120 نفر از کارگران شاغل در يک صنعت خودروسازی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه‌ها با استفاده از نمونه گيری ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در اين پژوهش، پرسشنامه رضايت شغلی Barry field، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ) و پرسشنامه مقياس خودسنجی نشانگان فرسودگی شغلی بود. داده‌های اين پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفتند. يافته ها: در اين مطالعه 95% افراد رضايت شغلی کم و متوسط را عنوان نمودند. از سويی ديگر6/73% افراد مستعد فرسودگی شغلی بوده و 55% افراد دارای اختلال در سلامت روان بودند. بين رضايت شغلی و تمام موارد سلامت عمومی رابطه معکوس و معناداری به‌دست آمد. هم‌چنين بين متغيرهای سلامت عمومی و متغير فرسودگی شغلی همبستگی مستقيم و معناداری وجود داشت و بين رضايت شغلی و فرسودگی شغلی نيز رابطه معکوس و معناداری برقرار بود. نتيجه گيری: با توجه به محرز شدن رابطه بين رضايت شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت عمومی لازم است مديران صنعت ياد شده برنامه هايی را جهت ارتقا و بهبود انگيزه شغلی، روابط انسانی و احساس خودکارامدی اجرا نمايند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/06/08

 

راهنماي ارزيابي سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در معادن تدوین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

راهنماي ارزيابي سيستم ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در معادن ، با همت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و جهت اجرا از ابتدای مهر 1394 ابلاغ گردید. رعایت مفاد این راهنما در صورت نداشتن ضوابط بهتر از سوی کلیه دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران الزامی است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/05/04

 

آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می شود.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/03/13

 

آیین‌نامه بکار گیری مسؤول ایمنی در کارگاه‌ها

این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده ‌و ۹ تبصره ‌به استناد مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱ و۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/03/13

 

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق -مصوبه فروردین 1394 هیات وزیران

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را تصویب کرد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/03/13

 

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری (قطعه‌ریزی و لوله‌ریزی)

آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری با 337 ماده در فروردین 1394 به تصویب شورای عالی حفاظت فنی و وزیر کار و آمور اجتماعی رسیده است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/03/04

 

قوانين ايمنی حريم خطوط برق

ر این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ خط برق: مجموعه‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط. ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است. د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود: ۱ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است. ۲ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می‌گیرد: ۱ـ۲ـ حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است. ۲ـ۲ـ حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب‌نامه تعیین شده است. هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق. و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار ولت است. زـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است. ح: خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/02/03

 

چه نوع حادثه هایی باید از نظر بهداشت و ایمنی مورد توجه قرار گیرد ؟ What Types of Accidents Must be Notified to the Health and Safety Authority?

جراحات عمومی یا معمولی که کارکنان با آن درگیر هستند . حوادث ، موقتی که شخصی در محیط کار صدمه می بیند و نتواند کار خود را به صورت طبیعی به مدت سه روز متوالی انجام دهد ، به غیر از روز تصادف یا روز حادثه ، قابل گزارش دهی میباشد . General injuries involving employees and self-employed. Accidents, where a person is injured at a place of work and cannot perform their normal work for more than 3 consecutive days, not including the day of the accident, are reportable.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/01/17

 

قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

دريافت قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها در قالب 2 فايل پي دي اف

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1394/01/16

 

آموزش بازرسی جرثقیل

قبل از شروع كار با جرثقيل، اپراتور بايد بازرسي هاي قبل از كار را مطابق با چك ليست هاي بازرسي روزانه انجام دهد. در شرايط خاص لازم است كه اپراتور از مكانيك جرثقيل ياري بگيرد. بديهي است كه ميزان سوخت، روغن و مايع خنك كننده نيز بايد كنترل شود................

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1393/12/29

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

هر یک از مهندسین بهداشت حرفه ای در هر ارگانی که به خدمت مشغول باشند دارای یک چارچوب کلی برای انجام دادن وظایف خود میباشند که کلیه خدمات آنها را در بر میگیرد و در واقع مسیر شغلی وی را مشخص می نماید . در این متن قوانین و مقررات تعین شده برای شما عزیزان قرار داده شده است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1393/12/28

 

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی

در این راهنما، مجموعه الزامات و رهنمود های تخصصی مرکز سلامت محیط و کار در خصوص بهداشت کارگران ساختمانی ،با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین و ارائه شده است.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1393/09/08

 

دو کشته و شش مصدوم در حادثه رانندگی میدان ایثار اردبیل

در جریان یک سانحه رانندگی در میدان ایثار شهر اردبیل که جمعه شب بوقوع پیوست دو نفر کشته و شش نفر دیگر مصدوم شدند. ...

موقعیت : اردبیل

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: 2 نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : 6 نفر

انقضا: -

 

 
1393/06/31

 

راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک

مشتمل بر 381 صفحه حاوی رهنمودها، دستورالعمل ها و الزامات توصیه شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1392/11/10

 

شیشه دودی‌ها جریمه می‌شوند

جانشین پلیس راهور قم از جریمه 500 هزار ریالی برای خودروهای شیشه دودی خبرداد و گفت: در این رابطه از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، 3188 خودرو متخلف در استان اعمال قانون شده‌اند.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

 
1392/10/29

 

چک لیست های خوداظهاری کارفرمایان در خصوص وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاه

این مجموعه حاوی دهها صفحه چک لیست مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تفکیک صنایع مختلف جهت خوداظهاری کارفرمایان در خصوص وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاه می باشد.

موقعیت : -

- : -

- : -

موارد فوت در این حادثه: - نفر

موارد مصدومیت در این حادثه : - نفر

انقضا: -

 

[2 ]   صفحه بعدی >>
 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18671654
 - بازدید امروز : 1020
 - بازدید این صفحه : 1110077 23
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4369 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved