ایمنی Safety Security HSE

 
 

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
   

930929 بنر شما 15ک

 ثبت آگهی معرفی وب سایترزومه های ثبت شدهثبت آگهی معرفی شرکت/موسسه ایمنیثبت آگهی استخدام /فرصت شغلیثبت رزومهثبت آگهی معرفی کالاها و خدمات ایمنیثبت آگهی معرفی رویداد/همایش ایمنیسایر صفحات سایت

 

این صفحه: اخبار > دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

960325 صاعقه گیر الکترونیکی کرونا

950325 انتشارات حک: ناشر تخصصی کتاب های دانشگاهی HSE

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري

     اين دستورالعمل به استناد تبصره ماده 2 آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري كه در تاريخ 3/12/1388 توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 5/3/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده،تهيه گرديده است.
     1ـ تعاريف:
      1ـ1ـ متقاضي:
     شخص حقيقي يا حقوقي است كه داراي تائيديه صلاحيت لازم از مراجع قانوني بوده و بر اساس اسناد و مدارك پيمان، بعنوان پيمانكار، مسئوليت اجراي مفاد پيمان را بر عهده دارد.
     2ـ1ـ تشخيص صلاحيت:
روندي است كه در آن كار پيمانكار از نظر ايمني مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
     3ـ1ـ كميته تشخيص صلاحيت:
     اين كميته  متشكل از افراد زير مي‌باشد:
     الف) معاون روابط كار اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان بعنوان رئيس كميته 
     ب) بازرس كار منتخب و دبير جلسه
     ج) رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار استان و در صورت نبودن مركز در استان يكي از بازرسان كار استان به انتخاب مدير كل 
     د) نماينده کانون  انجمن هاي صنفي کارفرمايي استان 
     هـ) نماينده تشکل‌هاي کارگري استان با اولويت نماينده انجمن صنفي مسئولين ايمني کميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت کار استان
     تبصره1: در صورتيكه استان فاقد نمايندگان مورداشاره در بندهاي(د ـ وـ هـ ) باشد اعضاي مذكورتوسط کانون عالي مربوطه ظرف مدت يک ماه پس از مکاتبه بايستي معرفي گردند و درصورت عدم معرفي در مدت مذکور، افراد توسط مديرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعي استان انتخاب مي گردند. 
     تبصره2: راي کميته تشخيص صلاحيت، تا ظرف مدت 15روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر مي‌باشد.
     4ـ1ـ کميته تجديدنظر:
      اين كميته متشكل از افراد زير مي‌باشد:
     الف) مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان
     ب) رئيس بازرسي كار استان
     ج) رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي استان  
      تبصره: آراء کميته تجديدنظر پس از صدور، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
     5 ـ1ـ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني:
     مدركي است كه بر اساس مقررات آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري به منظور اعلام صلاحيت ايمني متقاضي ،از سوي كميته صادر مي گردد.
گواهينامه مذکور شامل مشخصات زير مي‌باشد:
     الف) نام شخص حقيقي/ حقوقي 
     ب) نام ونام خانوادگي و كد ملي شخص حقيقي/ مدير عامل 
     ج) شماره و تاريخ ثبت و شناسه  شركت (حقوقي)
     د) آدرس وکد پستي  
     هـ) تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي پيمانكار
     و) زمينه فعاليت پيمانكار طبق موارد مندرج در برگه صلاحيت پيمانکاري و يا کارت پيمانکار شخص حقيقي
     ز) مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
     ق) درج شرايط ابطال و تعليق گواهينامه، زمان ارائه مدارك مربوطه جهت تمديد گواهينامه و بند2ـ4 دستورالعمل در پشت گواهينامه
     تبصره1: اين گواهينامه با امضاي مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان، به مدت 2 سال از  تاريخ صدور، معتبر خواهد بود.
     تبصره2: انجام کار در استان‌هاي غير از استان صادرکننده گواهينامه مذکور منوط به اطلاع کتبي به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت مي‌باشد. 
     2ـ مدارك موردنياز جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني:
     الف)تصوير گواهي تائيد صلاحيت پيمانكاري از مراجع ذي صلاح
     ب) سوابق كاري پيمانكار (درصورت داشتن سوابق)
     ج) تصوير گواهي آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان در رشته مربوطه وفق مفاد آيين‌نامه‌ي آموزش ايمني كارفرمايان،كارگران و كارآموزان 
     د) فهرسـت تجهيزات و لوازم ايمني متناسب با نوع كار در صورت وجود طبق قرارداد/پيمان
     هـ) تصوير شناسنامه و كارت ملي (براي مديرعامل شخص حقوقي و كارفرماي حقيقي) و آدرس پستي دفتر مركزي پيمانكار
     3ـ روند اجرايي تائيد صلاحيت ايمني:
     الف) درخواست صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني از طرف پيمانكار و يا نماينده قانوني وي
     ب) ارائه مدارك موردنياز (مطابق بند2 دستورالعمل) جهت صدور گواهي تائيد صلاحيت
     ج) بررسي مدارك ارائه شده 
     د) بازديد از تجهيزات و امكانات ايمني پيمانكار و ارائه گزارش به كميته توسط بازرس كار، (درصورت وجود پيمان ياقرارداد)
     هـ) در صورت كامل نبودن مدارك و شرايط، اعلام به متقاضي جهت رفع نقص
     و) صدور گواهي تائيد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص كميته
     تبصره: تشكيل پرونده برابر دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي اداره کل بازرسي کار قابل واگذاري به انجمن صنفي مربوطه يا كانون و يا انجمن صنفي مسئولين ايمني كميته‌هاي حفاظت و بهداشت كار استان مي‌باشد.
     4ـ مقررات عمومي:
     1ـ4ـ پيمانكار مكلف است در صورت عقد قرارداد/پيمان جديد و يا تغيير در شرايط پيمان، قبل از شروع به كار، يك نسخه از تصوير مفاد پيمان را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان تحويل نمايد.
     2ـ4ـ پيمانكار مكلف است حداكثر 2ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، نسبت به تحويل مدارك مورد نيازجهت تمديد آن اقدام نمايد.
     3ـ4ـ مسئوليت كارفرما و پيمانكاردر خصوص انجام امور ايمني و هزينه‌هاي مربوط به آن بايد در مفاد قرارداد/پيمان به صراحت ذكرگردد.
     5 ـ موارد ابطال و تعليق گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني:
     1ـ 5 ـ ابطال:
درموارد زير گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني بنا به تشخيص کميته صلاحيت باطل مي‌گردد:
     الف)پايان يافتن مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
     ب) بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعايت موارد ايمني از طرف پيمانكار حسب راي نهايي مراجع قضايي 
     ج) بعد از ابلاغ 3 بار اخطار كتبي به پيمانكار مربوطه از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتما عي در موارد زير:
     1ـ عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي حفاظت و بهداشت كار و مقررات قانون كار (بنا به گزارش بازرس کار)
     2ـ افزايش آمار حوادث در كارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار وياساير مراجع
     3ـ عدم استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع كار در تمامي مراحل فعاليت
     2ـ 5 ـ تعليق:
     در صورت عدم ارائه تصوير قرارداد/پيمان جديد، تائيد صلاحيت ايمني پيمانكار به مدت 6 ماه به حالت تعليق در مي‌آيد.
اين دستورالعمل در 5 بند و 6 تبصره در جلسه مورخ 17/11/1390 توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸به تصويب وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي رسيد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني

     در اجراي تبصره ماده2 آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري، مصوب3/12/1388 شوراي عالي حفاظت فني ،به شخص                حقيقي/حقوقي.................................................با مشخصات زير:
1ـ نام مدير عامل/ فرد حقيقي
2ـ كد ملي مدير عامل/ فرد حقيقي
3ـ آدرس وکدپستي
4ـ تلفن ثابت، همراه، دورنگار و پست الكترونيكي
5 ـ شماره و تاريخ ثبت وشناسه شرکت (حقوقي)
با موضوع فعاليت در زمينه زير:

...............................................

..............................................

 در كميته تشخيص صلاحيت ايمني استان مورد تائيد قرار گرفت.
     اين گواهينامه به مدت 2 سال از تاريخ صدور اعتبار دارد.

                                                           مدير كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

پشت گواهينامه


     شرايط ابطال و تعليق گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني:
     ابطال:
     الف)پايان يافتن مدت اعتبار گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
     ب)بروز حادثه منجر به فوت در اثر عدم رعايت موارد ايمني از طرف پيمانكارحسب راي نهايي مراجع قضايي
     ج) بعد از 3 بار ابلاغ  كتبي به پيمانكار مربوطه از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در موارد زير:
     1ـ عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي حفاظت و بهداشت كار و مقررات قانون كار بنا به گزارش بازرس کار
     2ـ افزايش آمار حوادث در كارگاه مربوطه بنا به گزارش بازرس کار و يا ساير مراجع
     3ـ عدم استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع كار در تمامي مراحل فعاليت
     تعليق:
     در صورت عدم ارائه تصوير قرارداد/پيمان جديد،تائيد صلاحيت ايمني پيمانكار به مدت 6 ماه به حالت تعليق درمي‌آيد.
توجه:
     الف) پيمانكار مكلف است حداكثر 2ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني، نسبت به تحويل مدارك مورد نيازجهت تمديد آن اقدام نمايد.
     ب) اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكار، رافع مسئوليت‌هاي نامبرده در قبال سيستم‌هاي كار نبوده و پيمانكار مكلف است در همه حال نسبت به رعايت قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ايمني مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و ساير قوانين و مقررات جاري كشور اقدام نمايد.

مشاهده آيين نامه  آيمني امور پيمانكاري

 


٠٢:٣٩ - يکشنبه ٨ مرداد ١٣٩١    /    شماره : ٢٨٥٩    /    تعداد نمایش : ٤٧٥١


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
 

ارتباط با مدیریت سایت ایمنی :
ایمیل :    Email:       info@imeny.ir   
سامانه پیامکی :       SMS :   3000257757
کانال تلگرام:

https://telegram.me/imeny_telegram

 

عضویت در خبرنامه :

چنانچه تمایل دارید منتخب مطالب سایت از طریق ایمیل برای شما ارسال گردد نام و نام خانوادگی خود را در کادر بالا و ایمیل خود را در کادر پایین ثبت و بعد روی دکمه "ارسال به خبرنامه" کلیک کنید:

Powered by WebGozar

 

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد.          Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved