عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين نامه حفاظتي كار روي خطوط و تجهيزات برقدار

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين نامه حفاظتي كار روي خطوط و تجهيزات برقدار

آيين نامه حفاظتي كار روي خطوط و تجهيزات برقدار

اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 68 ماده‌ و 2 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوين‌ و در چهارصد و پنجاه‌ و يكمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ سه‌شنبه‌ 6/12/53 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ است‌ و قابل‌ اجرا است‌.

ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است.

مقدمه‌

نظريه‌ اينكه‌ احتياج‌ صنايع‌ و تأسيسات‌ ديگر (مانند بيمارستانها و غيره‌) به‌ استفاده‌ از نيروي‌ برق مط‌مئن‌ و مداوم‌ روزافزون‌ بوده‌ و قطع‌ برق‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجاد خسارات‌ مالي‌ و خطرات‌ جاني‌ شود، لذا اصلاحات‌ و تغييرات‌ بايد الزاماً بر روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق دار نيز عملي‌ گردد هدف‌ از تدوين‌ اين‌ آيين‌نامه‌ بيان‌ مقررات‌ و شرايطي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ پيروي‌ از آن‌ انجام‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌ تغيير و تبديل‌ و اصلاح‌وتعمير برروي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق دار توأم‌ با ايمني‌ افراد امكان‌پذير باشد.

فصل‌ اول‌ - كليات‌

ماده 1: انجام هرگونه-تبديل-اصلاح و تغيير بر روي خطوط با تجهيزات برق دار هنگامي مجاز خواهدبود كه آن خطوطوتجهيزات برايانجام كار به صورت برق دار مناسب باشند.

ماده 2: انجام تغييرات در خطوط و تجهيزات موجود براي مطابقت آنها با مفاد اين آييننامه به منظور كار به صورت برق دار فقط در مواردي لازم خواهد بود كه انجام كارهاي ذكر شده در ماده 1 به جز تعميرات ضروري تشخيص داده شود.

ماده 3: مقررات ذكر شده در اين آييننامه حداقل شرايط لازم براي تأمين حفاظت و ايمني كار ميباشد. لذا ممكن است لازم باشد كاركنان مقررات ديگري را علاوه بر مقررات ذكر شده در اين آييننامه (به شرطي با آن مغايرت نداشته باشد) جهت تأمين ايمني بيشتر مراعات نمايند.

انجام بازرسيها و آزمونهاي اوليه و تعيين شرايط موجود

ماده 4: قبل از انجام هر نوع كار بايد شرايط موجود از طريق انجام بازرسيها يا آزمونهاي لازم تعيين گردد.

تعيين شرايط موجود ذكر شده در بالا شامل تعيين مشخصات خطوط و تجهيزات برق دار و وضعيت پايهها - محل استقرار و مدارها و تجهيزات مربوط به خطوط نيرو و كليه سرويسهاي ارتباطات و ساير عوامل ميباشد.

ماده 5: خطوط و تجهيزات نيرو تا هنگامي كه از طريق آزمونهاي لازم يا طريق مناسب ديگري بيبرق تشخيص داده نشوند برق دار تلقي خواهند شد.

ماده 6: قبل از انجام هر نوع كاري بر روي خطوط و تجهيزات يا در مجاورت آنها ولتاژ كار بايد مشخص شود.

فواصل مجاز

ماده 7: هيچكس مجاز نخواهد بود بدون استفاده از ابزار عايق مناسب با قسمتهاي برق دار تماس حاصل نموده و يا از اندازه ذكر شده در جدول شماره 1 به قسمتهاي برق دار نزديكتر شود مگر در يكي از موارد زير:

الف - افراد نسبت به قسمتهاي برق دار عايق شده يا در برابر آنها محافظت شده باشند.

تبصره:  دستكش يا دستكش آستين دار يا وسايل حفاظتي ديگر كه مناسب ولتاژ مورد نظر باشد به عنوان وسيله عايق كردن مورد قبول ميباشد.

ب - قسمت برق دار نسبت به افراد يا هر نوع جسم هادي ديگري كه ولتاژ آن با ولتاژ قسمت برق دار مورد بحث فرق دارد عايق و يا محافظت شده باشد.

ج - افراد نظير مواقعي كه براي كار كردن با دست لخت آماده شدهاند نسبت به ديگر اجسام هادي عايق شده يا از آنها جدا بوده يا نسبت به آنها حفاظت شده باشند.

ماده 8: حداقل فواصل مجاز كار با حداقل فواصل مجاز كار با پرش كه در جدول شماره 1 ذكر شده است بايد دقيقاً رعايت شود. حداقل فاصله كار با پرش عايق فاصله ايست كه افراد در موقع در دست داشتن پرش و يا لوازم عايق مشابه و انجام كاري روي خط يا تجهيزات برق دار با آن پيدا ميكنند.

ماده 9: از ابزار تكيهگاه و نگهدار هاديها مانند پرشهاي گيرهاي[1] و كشش[2]  و تكيهگاه مقرههاي كششي[3] بشرطي ميتوان استفاده نموده كه فاصله مجاز حداقل به اندازه طول زنجير مقره يا طولهاي داده شده در جدول شماره 1 براي ولتاژهاي كار مربوط باشد.

جدول شماره 1 - حداقل فواصل مجاز براي جريان متناوب

 

*اين فاصله را ميتوان كمتر گرفت به شرطي كه فاصله انتخاب شده از فاصله قسمتهاي برق دار خط تا قسمتهاي زمين شده كمتر نباشد.


[1] -
Linkstick.

[2] - Strain Carrier.

[3] - Insuiator cradle.

اقدامات اضطراري و كمكهاي اوليه

ماده 10: كارفرما بايد آموزش لازم در زمينههاي زير را براي كاركنان خود فراهم نموده و يا اطمينان حاصلنمايد كه افراد نسبت بهاين مسائل اطلاعوتخصص كافي داشته باشند:

الف - روشهاي مربوط به موارد اضطراري

ب - اصول كمكهاي اوليه و نجات شخص برق گرفته

كار شبانه

ماده 11: موقع كار در شب بايد چراغهاي پروژكتوري يا چراغهاي قابل حمل بر حسب مورد براي انجام كار آماده و در اختيار كاركنان گذارده شود.

كار در نزديكي يا بر فراز آب

ماده 12: در موقع كار بر فراز يا در نزديكي آب و در موقعي كه خطر غرق شده وجود دارد بايد اقدامات حفاظتي براي جلوگيري از غرق شدن به عمل آيد.

مايعات دستگاههاي هيدورليك

ماده 13: كليه مايعات مورد استفاده در قسمتهاي عايق كاميونهاي بالابر يا لوازم هيدروليك كه در حوالي يا بر روي خطوط يا تجهيزات برق دار مورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نوع عايق باشد.

فصل‌ دوم‌ - ابزار و لوازم‌ ايمني‌

وسايل ايمني

ماده 14: وسايل ايمني لاستيكي بايد با استاندارد مطابقت داشته و نكات زير در مورد آنها رعايت شود:

الف - وسايل ايمني لاستيكي بايد قبل و بعد از استفاده مورد بازرسي قرار گيرد.

ب - دستكشهاي لاستيك بايد براي حصول اطمينان از سالم بودن آنها قبل و بعد از استفاده با هواي فشرده مورد آزمون قرار گيرند.

ج - تجهيزات ايمني ميز لاستيكي بايد از نظر الكتريكي و مكانيك معادل تجهيزات مشابه لاستيكي يا بهتر از آن باشد.

ماده15:كلاه حفاظتي بايد بااستاندارد مطابقت داشته و درموقع كار در كارگاههايي كه...

براي دريافت متن كامل اين آيين نامه در قالب PDF از لينك زير استفاده كنيد.

 

 دانلود فايل : آيين نامه حفاظتي كار روي خطوط و تجهيزات برقدار ( 345KB )


٢١:٠٠ - شنبه ٢ مهر ١٣٩٠    /    شماره : ٢١١٤    /    تعداد نمایش : ٢٩٦٨


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18531028
 - بازدید امروز : 558
 - بازدید این صفحه : 347907 7
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4311 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved