Safety Security HSE

 
 

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
   
 
---

از -3893- روز قبل ( 18 شهریور 1385) تاکنون پیوسته و بروز در خدمت شما بوده ایم.

 

این صفحه : اخبار > آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)

 

940918 کانال تلگرام ایمنی
950704 بنر شما 1155ک
---
950801 تبلیغات پیامکی ایمنی
---  چاپ        ارسال به دوست

آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.

ب ـ وسیله پرنده: وسیله‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا به جز عکس‌العمل هوا در برابر سطح زمین، خود را در هوا نگاهدارد.

پ ـ سانحه: برای وسایل پرنده با سرنشین رویداد ناشی از عملیات وسایل پرنده در فاصله زمانی ورود اولین فرد به وسیله پرنده به منظور پرواز تا پیاده شدن آخرین فرد از آن و برای وسایل پرنده بدون سرنشین در فاصله زمانی که وسیله پرنده آماده حرکت به قصد پرواز باشد تا زمانی که وسیله پرنده (در انتهای پرواز) متوقف می‌شود و سـیستم پیش‌رانش اصلی خامـوش می‌گردد، مشروط به وقوع یک یا چنـد مورد از موارد زیر:

۱ـ فردی در هنگام حضور در وسیله پرنده یا در بیرون از آن در اثر برخورد مستقیم به هر قسمت از وسیله پرنده از جمله اجزای جداشده از آن و یا در اثر قرارگرفتن در معرض مستقیم گاز خروجی موتور جت وسیله پرنده دچار آسیب منتهی به مرگ شده یا متحمل آسیب جدی بدنی شود.

تبصره۱ـ در صورتی که آسیب منتهی به مرگ یا آسیب جدی بدنی ناشی از علل طبیعی (مانند سکته قلبی)، خودکشی، کشته شدن فرد توسط فرد دیگری و یا صدماتی که به مسافرین غیرمجازی که خارج از منطقه‌ای که بطور معمول مسافران و خدمه پرواز در آن جای می‌گیرند پنهان شده است، باشد از شمول تعریف سانحه مستثنی می‌باشد.

تبصره۲ـ آسیب منتهی به مرگ آسیبی است که در آن فرد آسیب دیده در فاصله زمانی (۳۰) روز پس از سانحه فوت نماید.

۲ـ وسیله پرنده متحمل صدمه شود یا دچار خرابی سازه‌ای گردد به گونه‌ای که بر استحکام سازه، کارآیی و یا خصوصیات پروازی وسیله پرنده تأثیر گذاشته و به طور معمول نیاز به انجام تعمیرات عمده (ضمیمه « ۱۳ » (major repair)  ) و یا تعویض قطعات متأثر از رویداد بر روی وسیله پرنده داشته باشد.

تبصره ـ در صورتی که خرابی و صدمه محدود به موتور، پوشش موتور و یا متعلقات آن باشد و یا صدمه محدود به ملخ‌ها، نوک بالها، آنتن‌ها، لاستیکها، ترمزها، سطوح پوششی موثر در کاهش نیروی پسا، فرورفتگی و یا سوراخ جزیی در پوسته وسیله پرنده باشد از شمول تعریف سانحه مستثنی می‌باشد.

۳ـ وسیله پرنده ناپدید گردد و یا به طور کامل غیرقابل دسترسی گردد.

تبصره ـ زمانی وسیله پرنده ناپدید شده محسوب می‌شود که عملیات جستجو خاتمه پیدا کرده اما هنوز لاشه وسیله پرنده پیدا نشده است.

ت ـ حادثه: وقوع هر نوع رویدادی به غیر از سانحه در رابطه با عملیات وسایل پرنده که در ایمنی عملیات پرواز اثر داشته و یا بتواند اثر داشته باشد.

ث ـ حادثه شدید: حادثه‌ای که وضعیت آن بیانگر یک سانحه قریب‌الوقوع می‌باشد.

تبصره۱ـ تشخیص سانحه با حادثه شدید صرفاً با توجه به نتیجه آنها توسط سازمان مشخص می‌شود.

 

تبصره۲ـ نمونه‌های حادثه شدید در ضمیمه (۱۳) پیمان ذکر گردیده است.

ج ـ بررسی سـانحه یا حادثه: فرآیندی که به منـظور پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث انجام می‌گیـرد و شامل جمع‌آوری و تـجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، نتیـجه‌گیری و تعـیین علل سانـحه و حادثـه و در صـورت لزوم ارایـه توصیـه‌های ایمنی می‌شود.

چ ـ نـماینده رسمی ذیصلاح: شخصی که از سوی یک کشور تعیین می‌شود تا در فرآیند بررسی سانحه که توسط کشور محل واقعه انجام می‌شود شرکت نماید. این شخص بر اساس صلاحیـتهای لازم از سوی مرجع ذیصلاح بررسی سوانح انتخاب می‌شود.

ح ـ مشاور: شخصی که از سوی یک کشور تعیین می‌شود تا به منظور کمک و همفکری در معیت نماینده رسمی ذیصلاح در فرآیند بررسی سانحه شرکت نماید. ایـن شخص بر اساس صلاحیتهای لازم از سوی مرجع ذیصلاح بررسی سوانح انتخاب می‌شود.

خ ـ دستگاه ثبت و ضبط پروازی: هر نوع وسیله ثبت و یا ضبط‌کننده که به منظور تکمیل بررسی سوانح و حوادث در وسیله پرنده نصب می‌شود.

د ـ مسئول بررسی: شخص یا کمیته‌ای با انتخاب سازمان که مسئولیت سازماندهی، هدایت و کنترل بررسی سانحه یا حادثه به عهده او گذارده می‌شود.

ذ ـ حداکثر جرم: حداکثر جرم گواهی شده برخاست وسیله پرنده.

رـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که با واسطه یا بی‌واسطه امور مربوط به‌عملیات پرواز وسیله پرنده را به عهده دارد.

زـ گزارش مقدماتی: گزارشی که توسط مسئول بررسی به منظور ابلاغ و انتشار فوری اطلاعات بدست آمده در مراحل اولیه بررسی سانحه تهیه می‌شود.

ژـ گزارش تکمیلی: گزارشی که براساس الزامات فصل هفتم ضمیمه (۱۳) پیمان شیکاگو و مطابق با الگوی ایکائو، توسط سازمان تهیه و به ایکائو ارسال می‌شود.

س ـ گزارش نهایی: گزارشی که پس از اتمام مراحل بررسی سانحه توسط سازمان براساس استانداردهای فصل (۶) ضمیمه (۱۳) پیمان شیکاگو تهیه می‌شود.

ش ‌ـ توصیه ایمنی: پیشنهادی که از طرف مقام ذیصلاح کشور عهده‌دار بررسی سوانح و براساس اطلاعات بدست آمده از بررسی‌های انجام شده، به منظور پیشگیری از بروز سوانح و حوادث ارایه می‌گردد.

ص ـ آسیب جدی بدنی: جراحتی که به شخصی بر اثر سانحه وارد شده و موجب وقوع یک یا چند مورد از موارد زیر می‌گردد:

۱ـ بستری شدن شخص به مدت بیش از چهل وهشت ساعت در فاصله زمانی هفت روز اول بعد از ورود جراحت.

۲ـ شکستگی استخوان (به جز شکستگی انگشتان دست و پا و یا استخوان بینی).

۳ـ خونریزی شدید، آسیب به عصب، عضله و یا زردپی.

۴ـ آسیب دیدن اعضای داخلی بدن.

۵ ـ سوختگی بدن از نوع دو و سه و یا هر نوع سوختگی بیش از پنج درصد.

۶ ـ ورود صدمات ناشی از آلوده شدن به مواد عفونی و تشعشعات رادیواکتیو.

ض ـ کشورطراح: کشوری که دارای صلاحیت قانونی نسبت به سازمان مسئول طراحی نوع وسیله پرنده می‌باشد.

ط ـ کشور سازنده: کشوری که دارای صلاحیت قانونی نسبت به سازمان مسئول مونتاژ نهایی وسیله پرنده می‌باشد.

ظ ‌‌ـ کشور محل واقعه: کشوری که در قلمرو تحت حاکمیت آن سانحه و یا حادثه به‌وقوع می‌پیوندد.

ع ـ کشور بهـره‌بردار: کشوری که محل اصلی فعالیت تجاری بهره‌بردار در آن واقع شده و یا اگر چنـین محلی وجود ندارد، محل سکونت دایمی بهره‌بردار در آن واقع شده باشد.

غ ـ کشور محل ثبت: کشوری که وسیله پرنده در آنجا به ثبت رسیده باشد.

ف ـ برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشوری: مجموعه ضوابط و فعالیت‌هایی که به‌منظور ارتقای ایمنی هوانوردی کشور توسط سازمان تهیه، ابلاغ و اجراء خواهد شد.

ماده۲ـ هدف از بررسی سوانح و حوادث هوایی صرفاً پیشـگیری از وقـوع سوانح و حوادث مشابه می‌باشد و منظور از این اقدامات سرزنش و یا مقصر شناختن اشخاص نیست.

ماده۳ـ سازمان، مرجع بررسی سوانح و حوادث هوایی غیرنظامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و همکاری دستگاه‌های ذیربط در حین بررسی سوانح و حوادث توسط سازمان الزامی است.

ماده۴ـ سازمان موظف است چنانچه وسیله پرنده‌ای ...

برای دریافت متن کامل این ایین نامه از لینک زیر استفاده کنید:دانلود فايل : آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی) ( 741KB )


٠١:٣٥ - شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٢    /    شماره : ٣٩٨٦    /    تعداد نمایش : ١٨٦٠


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

2  روز مانده تا  دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در رشت    
 درسنامه جامع ریاضی بهداشت حرفه ای
 آگهی مناقصه : طراحی و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک یک کارخانه بزرگ صنعتی
 خدمات مشاوره ایمنی بهداشت و محیط زیست و آتش نشانی
 طراحی HSE PLAN
 شرکت تراشه پردازان شبکه جنوب
 دنیای کفش ایمنی
 پرده های آکوستیک کنترل صدا
 مشاوره پایان نامه تحقیقاتی
 طراحی و اجرا سیستم های تهویه
 فروش خلاصه و نکته دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 - ثبت آگهی تبلیغاتی در بازارچه ایمنی  (رایگان)
 - ثبت همایش، سمینار ، دوره آموزشی، یا هرگونه رویداد مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 - ثبت اطلاعات شرکت یا موسسه فعال در امور ایمنی   (رایگان)
 - ثبت آگهی استخدام مشاغل مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 - ثبت رزومه توسط فعالان و متخصصان ایمنی  (رایگان)
 - ثبت و معرفی وب سایت/وبلاگ  تخصصی در حوزه ایمنی  (رایگان)
 - ثبت لینک به مقالات و مطالب علمی آموزشی مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
 

به نظر شما مفید ترین بخش سایت ایمنی كدام است؟

اخبار و رويداد هاي ايمني
بانك اطلاعات موسسات ايمني كشور
قوانين و مقررات ايمني
مطالب علمي و آموزشي ايمني
فرصت هاي شغلي - ثبت رزومه
آگهي هاي تبلیغاتی - بازارچه ایمنی

  آمار بازدید سایت : 

  • کل بازدید: 15319090      
  • بازدید امروز : 1181              
  • بازدید این صفحه :  1168345  

21

0/1290

عضویت در خبرنامه :

چنانچه تمایل دارید منتخب مطالب سایت از طریق ایمیل برای شما ارسال گردد نام و نام خانوادگی خود را در کادر بالا و ایمیل خود را در کادر پایین ثبت و بعد روی دکمه "ارسال به خبرنامه" کلیک کنید:

Powered by WebGozar

 

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد.          Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved