عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين‌نامه بررسي سوانح وحوادث هوايي غير نظامي

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين‌نامه بررسي سوانح وحوادث هوايي غير نظامي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

       الف ـ سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري.

       ب ـ وسيله پرنده: وسيله‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا به جز عكس‌العمل هوا در برابر سطح زمين، خود را در هوا نگاهدارد.

       پ ـ سانحه: براي وسايل پرنده با سرنشين رويداد ناشي از عمليات وسايل پرنده در فاصله زماني ورود اولين فرد به وسيله پرنده به منظور پرواز تا پياده شدن آخرين فرد از آن و براي وسايل پرنده بدون سرنشين در فاصله زماني كه وسيله پرنده آماده حركت به قصد پرواز باشد تا زماني كه وسيله پرنده (در انتهاي پرواز) متوقف مي‌شود و سـيستم پيش‌رانش اصلي خامـوش مي‌گردد، مشروط به وقوع يك يا چنـد مورد از موارد زير:

       1ـ فردي در هنگام حضور در وسيله پرنده يا در بيرون از آن در اثر برخورد مستقيم به هر قسمت از وسيله پرنده از جمله اجزاي جداشده از آن و يا در اثر قرارگرفتن در معرض مستقيم گاز خروجي موتور جت وسيله پرنده دچار آسيب منتهي به مرگ شده يا متحمل آسيب جدي بدني شود.

       تبصره1ـ در صورتي كه آسيب منتهي به مرگ يا آسيب جدي بدني ناشي از علل طبيعي (مانند سكته قلبي)، خودكشي، كشته شدن فرد توسط فرد ديگري و يا صدماتي كه به مسافرين غيرمجازي كه خارج از منطقه‌اي كه بطور معمول مسافران و خدمه پرواز در آن جاي مي‌گيرند پنهان شده است، باشد از شمول تعريف سانحه مستثني مي‌باشد.

       تبصره2ـ آسيب منتهي به مرگ آسيبي است كه در آن فرد آسيب ديده در فاصله زماني (30) روز پس از سانحه فوت نمايد.

       2ـ وسيله پرنده متحمل صدمه شود يا دچار خرابي سازه‌اي گردد به گونه‌اي كه بر استحكام سازه، كارآيي و يا خصوصيات پروازي وسيله پرنده تأثير گذاشته و به طور معمول نياز به انجام تعميرات عمده (ضميمه «13» (major repair)  ) و يا تعويض قطعات متأثر از رويداد بر روي وسيله پرنده داشته باشد.

       تبصره ـ در صورتي كه خرابي و صدمه محدود به موتور، پوشش موتور و يا متعلقات آن باشد و يا صدمه محدود به ملخ‌ها، نوك بالها، آنتن‌ها، لاستيكها، ترمزها، سطوح پوششي موثر در كاهش نيروي پسا، فرورفتگي و يا سوراخ جزيي در پوسته وسيله پرنده باشد از شمول تعريف سانحه مستثني مي‌باشد.

       3ـ وسيله پرنده ناپديد گردد و يا به طور كامل غيرقابل دسترسي گردد.

تبصره ـ زماني وسيله پرنده ناپديد شده محسوب مي‌شود كه عمليات جستجو خاتمه پيدا كرده اما هنوز لاشه وسيله پرنده پيدا نشده است.

       ت ـ حادثه: وقوع هر نوع رويدادي به غير از سانحه در رابطه با عمليات وسايل پرنده كه در ايمني عمليات پرواز اثر داشته و يا بتواند اثر داشته باشد.

       ث ـ حادثه شديد: حادثه‌اي كه وضعيت آن بيانگر يك سانحه قريب‌الوقوع مي‌باشد.

       تبصره1ـ تشخيص سانحه با حادثه شديد صرفاً با توجه به نتيجه آنها توسط سازمان مشخص مي‌شود.

 

       تبصره2ـ نمونه‌هاي حادثه شديد در ضميمه (13) پيمان ذكر گرديده است.

       ج ـ بررسي سـانحه يا حادثه: فرآيندي كه به منـظور پيشگيري از وقوع سوانح و حوادث انجام مي‌گيـرد و شامل جمع‌آوري و تـجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، نتيـجه‌گيري و تعـيين علل سانـحه و حادثـه و در صـورت لزوم ارايـه توصيـه‌هاي ايمني مي‌شود.

       چ ـ نـماينده رسمي ذيصلاح: شخصي كه از سوي يك كشور تعيين مي‌شود تا در فرآيند بررسي سانحه كه توسط كشور محل واقعه انجام مي‌شود شركت نمايد. اين شخص بر اساس صلاحيـتهاي لازم از سوي مرجع ذيصلاح بررسي سوانح انتخاب مي‌شود.

       ح ـ مشاور: شخصي كه از سوي يك كشور تعيين مي‌شود تا به منظور كمك و همفكري در معيت نماينده رسمي ذيصلاح در فرآيند بررسي سانحه شركت نمايد. ايـن شخص بر اساس صلاحيتهاي لازم از سوي مرجع ذيصلاح بررسي سوانح انتخاب مي‌شود.

       خ ـ دستگاه ثبت و ضبط پروازي: هر نوع وسيله ثبت و يا ضبط‌كننده كه به منظور تكميل بررسي سوانح و حوادث در وسيله پرنده نصب مي‌شود.

       د ـ مسئول بررسي: شخص يا كميته‌اي با انتخاب سازمان كه مسئوليت سازماندهي، هدايت و كنترل بررسي سانحه يا حادثه به عهده او گذارده مي‌شود.

       ذ ـ حداكثر جرم: حداكثر جرم گواهي شده برخاست وسيله پرنده.

       رـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه با واسطه يا بي‌واسطه امور مربوط به‌عمليات پرواز وسيله پرنده را به عهده دارد.

       زـ گزارش مقدماتي: گزارشي كه توسط مسئول بررسي به منظور ابلاغ و انتشار فوري اطلاعات بدست آمده در مراحل اوليه بررسي سانحه تهيه مي‌شود.

       ژـ گزارش تكميلي: گزارشي كه براساس الزامات فصل هفتم ضميمه (13) پيمان شيكاگو و مطابق با الگوي ايكائو، توسط سازمان تهيه و به ايكائو ارسال مي‌شود.

       س ـ گزارش نهايي: گزارشي كه پس از اتمام مراحل بررسي سانحه توسط سازمان براساس استانداردهاي فصل (6) ضميمه (13) پيمان شيكاگو تهيه مي‌شود.

       ش ‌ـ توصيه ايمني: پيشنهادي كه از طرف مقام ذيصلاح كشور عهده‌دار بررسي سوانح و براساس اطلاعات بدست آمده از بررسي‌هاي انجام شده، به منظور پيشگيري از بروز سوانح و حوادث ارايه مي‌گردد.

       ص ـ آسيب جدي بدني: جراحتي كه به شخصي بر اثر سانحه وارد شده و موجب وقوع يك يا چند مورد از موارد زير مي‌گردد:

       1ـ بستري شدن شخص به مدت بيش از چهل وهشت ساعت در فاصله زماني هفت روز اول بعد از ورود جراحت.

       2ـ شكستگي استخوان (به جز شكستگي انگشتان دست و پا و يا استخوان بيني).

       3ـ خونريزي شديد، آسيب به عصب، عضله و يا زردپي.

       4ـ آسيب ديدن اعضاي داخلي بدن.

       5 ـ سوختگي بدن از نوع دو و سه و يا هر نوع سوختگي بيش از پنج درصد.

       6 ـ ورود صدمات ناشي از آلوده شدن به مواد عفوني و تشعشعات راديواكتيو.

       ض ـ كشورطراح: كشوري كه داراي صلاحيت قانوني نسبت به سازمان مسئول طراحي نوع وسيله پرنده مي‌باشد.

       ط ـ كشور سازنده: كشوري كه داراي صلاحيت قانوني نسبت به سازمان مسئول مونتاژ نهايي وسيله پرنده مي‌باشد.

       ظ ‌‌ـ كشور محل واقعه: كشوري كه در قلمرو تحت حاكميت آن سانحه و يا حادثه به‌وقوع مي‌پيوندد.

       ع ـ كشور بهـره‌بردار: كشوري كه محل اصلي فعاليت تجاري بهره‌بردار در آن واقع شده و يا اگر چنـين محلي وجود ندارد، محل سكونت دايمي بهره‌بردار در آن واقع شده باشد.

       غ ـ كشور محل ثبت: كشوري كه وسيله پرنده در آنجا به ثبت رسيده باشد.

       ف ـ برنامه جامع ايمني هوانوردي كشوري: مجموعه ضوابط و فعاليت‌هايي كه به‌منظور ارتقاي ايمني هوانوردي كشور توسط سازمان تهيه، ابلاغ و اجراء خواهد شد.

       ماده2ـ هدف از بررسي سوانح و حوادث هوايي صرفاً پيشـگيري از وقـوع سوانح و حوادث مشابه مي‌باشد و منظور از اين اقدامات سرزنش و يا مقصر شناختن اشخاص نيست.

       ماده3ـ سازمان، مرجع بررسي سوانح و حوادث هوايي غيرنظامي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط در حين بررسي سوانح و حوادث توسط سازمان الزامي است.

       ماده4ـ سازمان موظف است چنانچه وسيله پرنده‌اي ...

براي دريافت متن كامل اين آيين نامه در قالب پي دي اف از لينك زير استفاده كنيد:دانلود فايل : آيين‌نامه بررسي سوانح وحوادث هوايي ( 338KB )


٠٠:٣٣ - دوشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩١    /    شماره : ٢٦٦٠    /    تعداد نمایش : ٢٢٣١


امتیازدهی
نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1391/02/13 22:47
0
0
ممنون از مديريت سايت ايمني بابت اين مطالب جالب. مرسي
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18667159
 - بازدید امروز : 244
 - بازدید این صفحه : 1389330 25
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4368 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved