عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > ‌قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1347 مجلس بانضمام اصلاحیه

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

‌قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1347 مجلس بانضمام اصلاحیه

‌قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال  1349 مجلس


‌مصوب 1349.4.7


‌ماده 1 - شاهراه به راهي اطلاق مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل‌رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و‌دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه‌عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند.


‌ماده 2 - هر شاهراه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه اعلام كند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.


‌ماده 3 - وزارت راه مكلف است در هر شاهراه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه‌اي كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم‌مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط به مقررات رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف‌لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.


‌ماده 4 - ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‌ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور‌ممنوع است.


‌هر گاه به جهات مذكور حادثه‌اي واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در‌شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت. ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست‌متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامي اطلاع‌دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.


‌تبصره - وزارت راه مكلف است محل‌هاي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه در طول شاهراه‌ها را ايجاد كند.
‌ماده 5 - دولت مي‌تواند با تصويب كميسيونهاي راه و دارايي مجلسين براي شاهراه‌ها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند.


‌ماده 6 - اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در‌حريم قانوني شاهراه‌ها و راه‌هاي اصلي و فرعي و راه‌آهن كه ميزان هر يك به طريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهي مي‌شود بدون‌اجازه وزارت راه ممنوع است.


‌تبصره 1 - وزارت راه مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل مستحدثات يا‌درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورت مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو كند.


‌تبصره 2 - اشخاص ذينفع مي‌توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده‌ها رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر مي‌كند.


‌ماده 7 - هر گاه در طول خطوط راه‌آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه‌آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله‌نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورت مجلس در محل حادثه به وسيله مأمورين انتظامي‌راه‌آهن و مأمورين مربوط راه‌آهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطوط‌راه‌آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راه‌آهن باشد مأمورين پليس انتظامي راه‌آهن آن را به محاذات محل به خارج خط در نقطه مناسبي‌انتقال داده و بلافاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند.


‌مأمورين پليس انتظامي راه‌آهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً به مقامات قضايي براي‌حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند.


‌ماده 8 - راه‌آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه‌آهن معابر و گذرگاه‌هاي مجاز براي افراد و وسايل نقليه را با نصب علامات مشخص كند.


‌ماده 9 - عبور از روي خطوط راه‌آهن و ورود در محوطه ايستگاه‌ها و كارخانه‌ها و تأسيسات فني راه‌آهن به استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و‌گذرگاه‌ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه‌ها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آن عده از مأمورين راه‌آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور‌مي‌باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه‌آهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.


‌ماده 10 - عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و‌متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده مي‌باشد.


‌ماده 11 - از تاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كيفر بزه‌هاي راه‌آهن مصوب فروردين ماه 1320 از پانصد ريال تا پنج هزار‌ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاه‌ها در حكم تجاوز به حريم خط آهن مي‌باشد.


‌تبصره - حدود ايستگاه راه‌آهن عبارت است از محوطه‌اي كه مورد نياز راه‌آهن بوده و بر اساس نقشه‌هاي مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك‌راه‌آهن درآمده باشد و به وسيله علائم مخصوص از طرف راه‌آهن مشخص مي‌شود.


‌ماده 12 - تبصره ذيل به ماده 21 قانون بزه‌هاي راه‌آهن اضافه مي‌شود:


‌تبصره - تعقيب متهم در دادگستري موكول به شكايت راه‌آهن خواهد بود.


‌ماده 13 - هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه‌اي كه حركت آن بستگي به راه‌آهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راه‌آهن در روي‌خط آهن حادثه‌اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه‌آهن را روي خط آهن به‌عهده دارد در صورتي كه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص‌ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.


‌ماده 14 - وزارت راه مكلف است هنگام ايجاد راه‌هاي جديد و راه‌آهن گذرگاه‌هاي ضروري و مجاري لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفين‌راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند و در مورد شاهراه‌ها وسيله ارتباط تلفني در طول راه به مسافتهاي معين ايجاد نمايد.


‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 1349.3.30 در جلسه روز يكشنبه هفتم تير ماه يك هزار‌و سيصد و چهل و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.


‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

 

 

 

اصلاحیه

   

‌قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن


‌ماده 1 - متون زير به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) به ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 افزوده مي‌شود:


‌تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.


‌تبصره 4 - مأموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه‌آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راه‌آهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌خواهد شد.


‌تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.‌ماده 2 - متن زير به عنوان ماده (7) به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب به (8) تا (16) اصلاح مي‌گردد:

‌ماده 7 - ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راه‌آهن و حريم قانوني‌آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌شود و نيز ايجاد راه دسترسي‌ممنوع است.


‌تبصره 1 - مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا‌مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصدهزار (000500) تا پنج ميليون (000 000 5) ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد.


‌تبصره 2 - ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راه‌آهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه‌وزارت راه و ترابري مجاز است. در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت‌وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.


‌تبصره 3 - وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات‌ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر‌به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.‌ماده 3 - متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (12) قانون ياد شده افزوده مي‌شود و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد:
‌تبصره 2 - حسب درخواست شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي‌انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي‌كند.

‌ماده 4 - ماده (14) قانون ياد شده به صورت زير اصلاح مي‌شود:


‌ماده 14 - وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راه‌آهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين‌روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند.‌ماده 5 - متن زير و تبصره‌هاي آن به عنوان ماده (17) به قانون ياد شده افزوده مي‌شود:
‌ماده 17 - ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن‌هاي كشور و در طول كنار‌گذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مي‌نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌باشد.


‌وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راه‌آهن اقدام كند.
‌با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (15) لغو مي‌گردد.


‌تبصره 1 - وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن‌هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه‌اي كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.


‌تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال‌مي‌شود.


‌به وزارت ياد شده اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات‌به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند.


‌تبصره 3 - ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،‌تابع آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.‌ماده 6 - متن زير به عنوان ماده (18) به قانون ايمني راهها و راه‌آهن افزوده مي‌شود:


‌ماده 18 - وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده‌دار وظايف مربوط به برنامه‌ريزي، احداث، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به‌حريم راههاي روستائي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.

‌ماده 7 - متن زير به عنوان ماده (19) به قانون ياد شده اضافه مي‌شود:


‌ماده 19 - وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط‌مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند.


‌تبصره - وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه براثر‌كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (‌حقيقي يا حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌هاي ياد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود.‌ضمناً در كليه مواد مربوط به قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1349.4.7 و اصلاحات بعدي آن عبارات ذيل جايگزين مي‌گردد:
- به جاي كلمه "‌شاهراه" عبارت "‌آزاد راه" جايگزين مي‌شود.


- به جاي عبارت "‌وزارت راه" عبارت "‌وزارت راه و ترابري" جايگزين مي‌گردد.


- به جاي عبارت "‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي" عبارت "‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌ها" جايگزين مي‌شود.


- به جاي عبارت "‌كميسيونهاي راه و دارائي مجلسين" عبارت "‌كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و

كميسيون امور اقتصادي و دارائي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي" جايگزين مي‌گردد.


‌تاريخ تصويب 1379.2.11


‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.2.21


١٥:٢٣ - جمعه ١٨ دی ١٣٨٨    /    شماره : ٢٠٩    /    تعداد نمایش : ٤٢٤١


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18537649
 - بازدید امروز : 1506
 - بازدید این صفحه : 1380481 5
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4315 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved