عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369 هیات وزیران

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369 هیات وزیران

آيين نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.3.2 بنا به پيشنهاد شماره 30.32352 مورخ 1368.9.8 سازمان انرژي اتمي ايران آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر‌اشعه مصوب 1368 را به شرح زير تصويب نمود:
[z]"‌آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه."
‌ماده 1 - هدف: اين آيين‌نامه به منظور حسن اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 تنظيم و تدوين گرديده است.
‌ماده 2 - تعاريف:
1 - قانون در اين آيين‌نامه به قانون حفاظت در برابر اشعه اطلاق مي‌گردد.
2 - پرتوهاي يونساز "‌از نظر حفاظت در باربر اشعه به پرتوهايي مثل ايكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده‌مي‌باشند.
3 - پرتوهاي غير يونسازي "‌از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماوراء بنفش، مادون قرمز، ميكروويو ليزر، امواج راديويي و نظائر آن اطلاق مي‌گردد‌كه قادر به يونسازي در ماده نمي‌باشند.
4 - پروانه اشتغال "‌يك سند رسمي است كه توسط واحد قانوني" بر اساس مندرجت فصل دوم قانون، در رابطه با مفاد ماده (3) آن و در صورت رعايت كليه‌مقررات قانون و اين آيين‌نامه و استانداردها ضوابط و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه غير از مواردي كه به موجب استانداردهاي واحد قانوني مستثني‌شده است براي مدت سه سال صادر مي‌گردد.
5 - "‌دارنده پروانه اشتغال "‌يك شخص است كه پروانه را از "‌واحد قانوني" بر اساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در آن دريافت مي‌دارد.
6 - "‌شخص" به هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و يا نماينده رمي و يا قائم مقام هر يك از آنها اطلاق مي‌گردد.
7 - "‌پرتوكار" به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب مي‌گردد.
‌الف - پرتو كار گروه الف - به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه در شرايطي كار مي‌كند كه در ساليانه آن مي‌تواند از ؟؟ حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد.
ب - پرتوكار گروه ب - به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه در شرايطي كار مي‌كند كه معمولاً در دريافتي سالانه وي از 0.3 در دز معادل سالانه تجاوز‌نمي‌نمايد.
‌ماده 3 - انجام هر گونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1، 2، 3 و 4 ماده (3) قانون كه قدرت منابع مولد اشعه آن پايين‌تر از استاندارد تعيين شده‌توسط واحد قانوني باشد نياز به اخذ پروانه اشتغال ندارد.
‌ماده 4 - مسئول فيزيك بهداشت بايد داراي حداقل درجه ديپلم در يكي از رشته‌هاي علمي و فني با سابقه كار مؤثر در رشته حفاظت در برابر اشعه و گذراندن‌دوره‌هاي آموزشي تخصصي با تشخيص واحد قانوني بوده و از سلامت جسمي و روحي كامل برخوردار باشد.
‌تبصره: در امور ويژه كار با اشعه مثل پرتودرماني، پزشكي هشته‌اي، مراكز بزرگ راديولوژي، مراكز هسته‌اي و دانشگاه‌ها، حداقل تحصيلات مسئول فيزيك‌بهداشت درجه كارشناسي در رشته‌هاي علمي و فني در رابطه با پرتوها خواهد بود.
‌ماده 5 - شخص مسئول لازمست در رشته مربوط به حوزه پروانه مورد درخواست داراي حداقل تحصيلات كارشناسي در يكي از رشته‌هاي علمي و فني در‌رابطه با پرتوها بوده و از سلامت جسمي و روحي كامل برخوردار باشد.
‌تبصره 1 - در شرايط ويژه و در امور غير پزشكي و كمبود متخصص در رشته مربوط، دارندگان مدرك تحصلي حداقل ديپلم با حداقل (6) سال سابقه مؤثر كار با‌اشعه و موفقيت در آزمونهاي مربوطه با تشخيص واحد قانون مي‌توانند به عنوان شخص مسئول انجام وظيفه نمايند.
‌تبصره 2 - در امور تشخيص درمان پزشكي شخص مسئول لازمست داراي درجه دكتري و تخصص در رابطه با پرتوها باشد.
‌ماده 6 - جهت صدور پروانه اشتغال بايد اقدامات زير بر حسب مورد توسط متقاضي دارنده پروانه كسب انجام شده و مدارك لازم حداقل دو ماه قبل از اقدام‌نسبت به مفاد ماده (3) قانون به واحد قانوني ارائه گردد.
‌الف - طبق ماده 5 فصل دوم قانون، معرفي يك نفر به عنوان شخص مسئول و يك نفر را به عنوان مسئول فيزيك بهداشت يا سطح تحصيلي و تخصصي مذكور‌در مواد 4 و 5 اين آيين‌نامه با ارائه مدارك تحصيلي و تخصصي و سوابق كار با اشعه.
ب - ارائه اطلاعات جامع طرح در رابطه با كار با اشعه كه پروانه جهت آن درخواست شده است با توجيه و توصيف ضرورت انجام طرح و مزاياي آن براي‌جامعه در مقايسه با ساير روشهاي موجود به طوري كه پرتوگيري كاركنان و مردم جامعه به "‌هر چه كمتر مواجه شدن" كاهش يابد.
ج - ارائه گزارش‌هاي علمي و فني شامل نقشه‌هاي ساختماني، تأسيسات، سيستم دفع فاضلاب و پسمان و غيره بر حسب لزوم.
‌د - ارائه مشخصات فني كامل وسائل، دستگاه‌ها و تأسيساتي كه جهت كار يا اشعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد (‌به الصاق نقشه‌ها، كاتالوگ، محاسبات و غيره).
ه - ارائه فهرست كامي از وسايل و تجهيزات ايمني حفاظتي مورد استفاده در طرح.
‌و - در صورتي كه طرح مورد نظر امكان پرتوزايي محيط را دارد ارائه گزارش محيطي و طرح جامع تجهيزات مورد نياز جهت جلوگيري از آلودگي محيط و‌سيستمهاي اندازه‌گيري مربوط.
‌ز - ارائه دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرايط اضطراري.
ح - ارائه مدارك تحصيلي و تجربي و بازآموزي و آموزش پرتوكاران و كاركنان مربوطه.
ط - ارائه موافقت اصولي وزارتخانه، سازمان و يا هر ارگان ذيربط.
‌تبصره - درخواست صدور پروانه هيچگونه تعهدي براي واحد قانوني جهت صدور پروانه در صورتي كه درخواست‌كننده داراي شرايط لام و كافي نباشد ايجاد‌نمي‌نمايد.
‌ماده 7 - دارنده پروانه اشتغالت مكلف است دو ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه خود درخواست تمديد نمايد.
‌ماده 8 - دارنده پروانه اشتغالت مكلف اس دو ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه خود درخواست تمديد نمايد.
‌ماده 8 - وقتي مطابق مقررات اين آيين‌نامه درخواست تمديد پروانه مي‌گردد پروانه فعلي، در صورتي كه قبلاً طبق مفاد ماده (17) قانون مخالفت تعليق در نيامده‌و يا لغو نشده باشد. تا زمان تمديد و يا صدور پروانه جديد و يا لغو آن اعتبار خواهد داشت.
‌ماد 9 - در مواد خاص كار با اشعه با فعاليت محدود (‌از نظر تعداد منابع، اني، پرتودهي و كاربرد) بر اساس استانداردهاي واحد قانوني و در صورتي كه واحد‌قانوني تشخيص دهد كه قوانين، مقررات، استانداردها و ضوابط و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه مي‌تواند به خوبي توسط يك يا دو نفر شخص حقيقي‌واحد شرايط مي‌توانند مسئوليت شخص حقيقي دارنده پروانه، شخص مسئول و مسئوليت فيزيك بهداشت را به عهده بگيرند.
‌ماده 10 - به طور كلي اخذ پروانه شامل ارسال درخواست كتبي با مدارك مورد نياز، ثبت درخواست، بررسي درخواست، بازرسي، مجوز اوليه و مجوز‌بهره‌برداري است. گذراندن اين مراحل با عنايت به پيچيدگي كار با اشعه از ضرريات علمي و فني است.
‌ماده 11 - در موارد كار با اشعه به طور محدود و يا براي مدتي كه از يك سال تجاوز نكند و يا در موارد خاص و بر حسب ضرورت با تشخيص واحد قانوني، به‌جاي پروانه مي‌تواند مجوز مدت‌دار با شرايط مندرج در آن صادر گردد.
‌ماده 12 - شخص مسئول مكلف است به پيامدهاي ناشي از عدم رعايت مفاد قانون و اين آيين‌نامه آگاه بوده و مسئوليتهاي مربوط را بپذيرد.
‌ماده 13 - مسئول فيزيك بهداشت مكلف است وظايف حفاظت در برابر اشعه فعاليت محدود پروانه را به عهده داشته و مسئوليتهاي مربوط را آگاهانه بپذيرد.
‌ماده 14 - دارنده پروانه اشتغال، شخص مسئول و پرتوكاران مكلف‌اند دستورالعملهاي و توصيه‌هاي مسئول فيزيك بهداشت را بر اساس قوانين، مقررات،‌آيين‌نامه‌ها، استانداردها و توصيه‌هاي واحد قانوني پذيرفته و به اجراء در آورند و نيازهاي مربوط به حفاظت اشخاص حوزه پروانه را در اختيار وي قرار دهند.
‌ماده 15 - طبق ماده (9) قانون، دارنده پروانه اشتغالت مكلف است كليه افرادي را كه به كار با اشعه گمارده مي‌شوند، قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره‌اي‌در طول استخدام و يا در شرايط اضطراري، تحت معاينه‌ها و آزمايشهاي پزشكي لازم و آزمايشهاي تخصصي قرار داده و مدارك مربوطه را در اختيار و اخذ‌قانوني قرار دهد.
‌تبصره 1 - آزمايشها و معاينه‌هاي پزشكي اوليه نبايد زودتر از يك ماه قبل از شروع كار با اشعه انجام شده باشد.
‌تبصره 2 - جهت هر شخص پرتوكار تحت پوشش پروانه لازمست يك پرونده شخصي كه حاوي كليه اطلاعات فردي از جمله سوابق پرتوگيري و نتايج آزمايشها‌و معاينه‌هاي پزشكي باشد تشكيل گردد.
‌تبصره 3 - در صورتي كه در هر مرحله بر اساس آزمايشها و معاينه‌هاي پزشكي تشخيص داده شده كه اداره كار با اشعه براي شخص زيان‌آور است لازم است‌توسط شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت از ادامه كار وي با اشعه جلوگيري گردد.
‌تبصره 4 - از پرتوكاران گروه الف لازمست حداكثر هر شش ماه يك بار و از پرتوكاران گروه به حداكثر هر يك سال يك بار و از هر دو گره در شرايط اضطراري‌آزماي و معاينه‌ها كامل پزشكي بر حسب تشخيص و توصيه "‌واحد قانوني" به عمل آيد.
‌تبصره 5 - آزمايشهاي و معاينه‌هاي پزشكي لازمست بر اساس دستورالعمل واحد قانوني به عمل آيد.
‌تبصره 6 - در صورتي كه يك پرتوكار محل كار خود را تغيير دهد لازم است سوابق كار با اشعه، پزشكي و پرتوگيري وي عيناً به محل كار جديد منتقل شود.
‌ماده 16 - دارنده پروانه اشتغال مكلف است در صورت بروز سانحه و يا پرتوگيري مشكوك هر شخص حقيقي ناشي از كار با اشعه حوزه پروانه خود را مورد‌آزمايشها و معاينه‌هاي پزشكي قرار داده و مراقبتهاي پزشكي لازم را تا حصول اطمينان از سلامت وي ادامه دهد.
‌تبصره 1 - كليه هزينه آزمايشها و معاينه‌هاي پزشكي قبل از استخدام و دوره‌اي و شرايط اضطراري به عهده دارنده پروانه اشتغال است.
‌ماده 17 - اشخاص بين 16 تا 18 سال سن مشغول در دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي مي‌توانند فقط در گروه كاري (ب) مشروط بر اينكه قوانين و مقررات و‌استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند با كسب مجوز از واحد قانوني از مفاد بند يك ماده (10) فصل دوم قانون مستثني گردند.
‌ماده 18 - بهاي خدمات ارائه شده از طرف واحد قانوني تا ارسال تعرفه جديد طبق تعرفه مصوب 67.3.18 هيأت وزيران دريافت مي‌گردد.
‌ماده 19 - به منظور اجراي بند (3) ماده (20) مقررات ويژه قانون، موارد زير لازم‌الاجرا است.
1 - خدمت و افزايش خدمت قابل احتساب در بند (3) ماده (20) قانون حداكثر 30 سال خواهد بود.
2 - تشخيص نهايي سوابق كار با اشعه و احتساب افزايش خدمت به تأييد واحد قانوني مي‌باشد.
3 - هر گاه شخصي بر طبق مقررات اين آيين‌نامه بازنشسته و بعد معلوم شود كه بر اساس تقلب و مدرك‌سازي به اين استحقاق رسيده است از امتيازبند (3) ماده(20) كلاً محروم و مكلف به پرداخت كليه وجوهيست كه به وي پرداخت شده و خسارات ناشي از آن از وي اخذ خواهد شد.
‌ماده 20 - احتساب سوابق كار با اشعه جهت بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - كاركنان با پروتو گروه الف به ازاء هر سال خدمت يك سال افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر ده سال.
ب - كاركنان با پرتو گروه (ب) به ازاء هر سال خدمت 6 ماه افزايش خدمت مورد قبول تا حداكثر پنج سال.
‌تبصره 1 - در مورد افرادي كه قبل از تصويب قانون با تشخيص واحد قانوني به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته‌اند فقط بند (3) ماده (20) قانون‌لازم‌الاجرا است.
‌ماده 21 - هر شخصي كه بر اساس مفاد مقررات قانون و اين آيين‌نامه بازنشسته مي‌گردد. مجاز به اشتغال مجدد به كار يا اشعه نخواهد بود.
‌ماده 22 - به منظور اجراء مفاد مندرج در ماده (20) قانون (‌به استثناي بند 3)، به افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال دارند بر حسب مورد مزاياي زير‌تعلق مي‌گيرد و از تاريخ تصويب قانون (‌تاريخ 1368.1.20) لازم‌الاجرا است.
‌الف - به پرتوكاران گروه الف تا ميزان حداكثر 100% مزاياي مندرج در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 20 قانون طبق شرايط زير:
- بر حسب تجربه و تبحر در كار با اشعه تا 20%
- بر حسب داشتن گرايش هسته‌اي در دوران تحصيل و يا گذراندن دروس فيزيك بهداشت و يا فيزيك پزشكي يا دوره‌هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه تا20%
- بر حس به كاربردن وسائل حفاظت در برابر اشعه فردي و وسائل حفاظتي مورد نياز تا 10%
- بر حسب شرايط كار حداكثر تا 50%
‌بايد توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.
ب - به پرتوكاران گروه (ب) تا ميزان حداكثر 60% مزاياي مندرج در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 20 قانون طبق شرايط زير:
- بر حسب تجربه و تبحر در كار با اشعه تا 15%
- بر حسب داشتن گرايش هسته‌اي در دوران تحصيل و يا گذراندن دروس فيزيك بهداشت و يا فيزيك پزشكي و يا دوره‌هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه تا10%.
- بر حسب به كاربردن وسائل حفاظت در برابر اشعه فردي و وسائل حفاظتي مورد نياز تا 10%.
- بر حسب شرايط كار تا حداكثر 25%.
‌بايد توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت گردد.
‌تبصره 1 - مزاياي فوق‌الذكر در صورت تغيير شرايط اين آيين‌نامه و يا شرايط كاري شخصي لازم‌التغيير است.
‌ماده 23 - با توجه به تغييرات سريع در دانش حفاظت در برابر اشعه، مقررات اين آيين‌نامه مي‌تواند هر دو سال يك بار و بر حسب ضرورت و اضطرار طبق‌تشخيص "‌واحد قانوني" و پس از تصويب دولت مورد تجديد نظر قرار گيرد.
‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

اصلاحیه :

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان انرژي اتمي ايران، موضوع نامه شماره 32359/30 مورخ 12/4/1384 سازمان يادشده و به استناد ماده (23) قانون حفاظت در برابر اشعـه ـ مصوب 1368ـ تصويب نمود:
        آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع تصويب‌نامه شماره 112026/ت57هـ مورخ 29/2/1369 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
        1ـ در بـنـد (4) مـاده (2) عـبـارت « استـانـداردهـاي واحـد قـانوني» به عـبـارت « استانداردهاي پايه» و عبارت « مدت سه سال» به عبارت « مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانوني» اصلاح مي‌شود.
        2ـ در بند (7) ماده (2) بعد از عبارت « اطلاق مي‌گردد كه» عبارت « حسب وظيفه» و بعد از عبارت « بطور» عبارت « مستمر و» اضافه مي‌شود.
        3ـ متن زير به عنوان بند (8) به ماده (2) اضافه مي‌شود:
        « 8 ـ استانداردهاي پايه: منظور حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو ـ استانداردهاي پايه (داراي شماره ثبت 7751 سال 1384 از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) براي پرتوهاي يونساز و پرتوهاي غيريونساز ـ حدود پرتوگيري» (داراي شماره ثبت 8567 سال 1385 از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنفي ايران) براي پرتوهاي غيريونساز در صورت اصلاح آخرين نسخه اصلاح آنها قابل استناد است».
        4ـ‌ در ماده (3) عبارت « قدرت منابع مواد اشعه آن پايين‌تر از استاندارد تعيين شده توسط واحد قانوني باشد» به عبارت « در استانداردهاي پايه بعنوان موارد مستثني شده تعيين شده» اصلاح و عبارت زير به عنوان تبصره به ماده يادشده اضافه مي‌شود:
        « تبصره ـ واحد قانوني مي‌تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعايت مواردي نمايد كه در دستورالعملها مشخص مي‌شوند.»
        5ـ در تبصره (1) ماده (4) عبارت « حداقل ديپلم با حداقل (6) سال سابقه مؤثر كار با اشعه» به عبارت « كارشناسي در يكي از رشته‌هاي علمي و فني» اصلاح و در تبصره (2) ماده يادشده عبارت « درجه دكتري و تخصص در رابطه با پرتوها» به عبارت « تحصيلات و شرايط مشخص شده در ضوابط و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» اصلاح مي‌شود.
        6ـ در ماده (6) بعد از عبارت « حسب مورد» عبارت « براساس ضوابط واحد قانوني» اضافه مي‌شود.
        7ـ متن زير بعنوان ماده (23) به آيين‌نامه يادشده الحـاق و شمـاره مـاده (23) فعـلي به ماده (24) تغيير مي‌يابد:
        « ماده 23ـ علاوه بر احكام مندرج در اين آيين‌نامه در موارد ضروري و در چهارچوب قانون و اين آيين‌نامه و با رعايت ساير مقررات، دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئوليتهاي آن، پرتوگيري شغلي، پزشكي، مردم و مقررات ايمني منابع پرتو با تصويب واحد قانوني ابلاغ خواهدشد.
        تبصره ـ ضوابط موضوع اين ماده در مورد موسسات پزشكي به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني خواهدرسيد.»

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


١٤:٠٣ - جمعه ١٨ دی ١٣٨٨    /    شماره : ٢٠٨    /    تعداد نمایش : ٢٩٣٨


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18538384
 - بازدید امروز : 405
 - بازدید این صفحه : 1380528 11
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4316 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved