پاسخی به پرسش مهندس ناظر

سؤال :

جناب مهندس بخارایی ، چرا شما کارشناسان حوادث ناشی از … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه به علت استفاده از هوای فشرده برای نظافت در محیط های کاری

سوال:

آیادر محیط های صنایع چوب بطور کل مانند محیط های فلز … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه در کارگاه نجاری به علت وجود تراشه های چوب در کف زمین

سؤال :

سلام مهندس بخارایی ، من یک کارگاه نجاری دارم و … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

سخنی در ارتباط با تعیین درصدها ، توسط ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، می دانیم که هیچگونه … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

سه وظیفه مهمی که ماده ۹۱ قانون کار برای کارفرمامقرر نموده است

درماده ۹۱قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

توجه به وظایف تعریف شده برای کارگر در ماده ۹۱ قانون کار ، دربررسی حوادث کاری

ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، در ارزیابی میزان تأثیر پذیری … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

وظایف کارگر ، مقرر شده در ماده ۹۱ قانون کار

در ماده۹۱قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

توجه به همه جوانب هنگام صدور پرمیت

 توجه داشته باشیم  ، زمانی که موضوع صادر نمودن پرمیت  برای انجام … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه به علت همزمان عمل ننمودن شستی ها ، در دستگاه پرس

حوادث بسیاری را در دستگاه های پرس مجهز به سیستم فرمان دوشستی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بروز حادثه برای کارگر در یک کارگاه ، دلیل بر مسئولیت کارفرما نیست

علیرغم اینکه بارها در نوشتار خود آورده ام که بروزحادثه برای یک … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه به علت پاشش مواد مذاب و یا پلیسه و برخورد آنها به کارگران

حوادث بسیار زیادی را در محیط های کاری شاهد هستیم که به … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

صِرف تحویل انبرک به کارگر، جهت کار با دستگاه پرس ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

 

توجه داشته باشیم که تحویل دادن انبرک به کارگر ، جهت گذاشتن … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید