ارزیابی ارگونومیکی عوامل خطر اندام های فوقانی با استفاده از روش های شاخص تنش اصلاح شده (RSI) و حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست (TLV- HAL) در کارگران سازنده کفش دست دوز

پایگاه اطلاعات ایمنی این مقاله علمی را به نقل از مجله مهندسی بهداشت حرفه ای منتشر می نماید:
مقدمه: حرکات تکراری و اعمال نیروی زیاد در فعالیت­های شغلی می­تواند منجر به بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در اندام­های فوقانی گردد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی عوامل خطر ارگونومیکی بخش های انتهایی اندام فوقانی با استفاده از روش­های شاخص تنش اصلاح شده (RSI) و حدآستانه مجاز سطح فعالیت دست (HAL-TLV) در کارگران سازنده کفش دست دوز در شهر تبریز بود.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی مواجهه ارگونومیکی ۲۱۸ کارگر سازنده کفش دست­دوز توسط روش­های RSI و TLV-HAL ارزیابی گردید. از مشاهده مستقیم و فیلمبرداری از چرخه ­های کار برای محاسبه متغیرهای مطالعه استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های توصیفی و تحلیلی از قبیل آنالیز واریانس یک­طرفه، همبستگی اسپیرمن و کاپا تحلیل گردید.یافته­ ها : ۲۱۸ کارگر شاغل در ۳ وظیفه پستهاسازی (۶۹ نفر)، چرخکاری (۶۳ نفر) و کفاشی (۸۶ نفر) وارد مطالعه شدند. برای کارگران چرخکار، پستهاساز و کفاش میانگین امتیاز RSI  به ترتیب ۹٫۳۰، ۴۶٫۱۰ و ۹۵٫۹۰ و میانگین امتیاز TLV-HAL  به ترتیب ۰٫۲۷، ۰٫۸۱ و ۱٫۷۰ بود. تقریبا تمامی کارگران وظایف کفاشی و پستهاسازی در گروه مواجهه خطرناک و کارگران چرخکار در گروه مواجهه ایمن دسته بندی شدند. امتیازهای روش TLV-HAL با RSI  همبستگی بالا و معنی داری داشتند.نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کارگران وظایف پستهاسازی و کفاشی بدلیل فعالیت­های شغلی تکراری و اعمال نیروی زیاد در معرض ریسک بالای بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام فوقانی بودند . بنابراین انجام مداخلات ارگونومیکی با هدف کاهش سطوح عوامل خطر نامبرده در این وظایف پیشنهاد می­گردد.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای – مقالات نشریه – سال ۱۳۹۶ جلد۴ شماره۴
رفتن به منبع جهت اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *