ارزیابی اثر بخشی آموزش HSE بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار)

پایگاه اطلاعات ایمنی این مقاله علمی را به نقل از مجله مهندسی بهداشت حرفه ای منتشر می نماید:
مقدمه: امروزه با توسعه تکنولوژی های مختلف وحضور پرنقش نیروی انسانی درمحیط کار به موضوع پراهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که تاثیر بسزایی در ایمن سازی محیط کاردارد توجه جدی شده است. در یک دهه اخیر توجه سازمان ها و محققان به مطالعه وبه کار گیری مدل EFQM به عنوان یک شاخص اثرگذار در ارزیابی سازمانی افزایش یافته است. مرکزتحقیقات وتعلیمات متولی امر آموزش ایمنی کاردرسطح کشور آموزش های مدیریت HSE را به نحوه گسترده ای فراگیر نموده است. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی اثربخشی دوره های فوق در نهادینه کردن مدیریتHSE  در صنایع کشور با استفاده از راهنمای مدل تعالی سازمانی EFQM  انجام گرفته است.

روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده، جامعه هدف فراگیران شرکت کننده دردوره های آموزشی سامانه مدیریت HSE می باشند. تعداد نمونه برآورد شده، ۱۱۳ نفر می باشد. از پرسشنامه شاخص مدل  EFQM استفاده شد.

یافته ها: تعداد نفرات به تفکیک، شامل ۶۵٫۵% مرد و ۳۴٫۵% زن با سطح تحصیلات ۶٫۲% فوق دیپلم ،۷۷% لیسانس، ۱۵٫۹% فوق لیسانس و ۰٫۹% دکتری می باشند. تحلیل داده ها نشان داد که بر اساس شاخص های نه گانه مدل EFQM، برگزاری کارگاه آموزشHSE   در افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست از لحاظ آماری تاثیر مستقیم و مثبت و معنی داری دارد (۰٫۰۵ >p).

نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این می باشدکه برگزاری کارگاه های آموزشی HSE توسط مرکز مذکورمی تواند نقش بسزایی در نهادینه کردن سامانه مدیریت HSE  در صنایع سطح کشور ایفا نماید.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای – مقالات نشریه – سال ۱۳۹۶ جلد۴ شماره۱
رفتن به منبع جهت اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *