تعهد مدیران و سرپرستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

متعهد شدن مدیران وسرپرستان کارگاه مبنی بر اینکه ، من فلان کار را انجام می دهم ، اتفاقی برای کارگری نمی افتد و اگر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خودم ،رافع مسئولیت کارفرما نیست
سؤال :

جناب مهندس بخارایی ، من کارفرمای یک کارگاه هستم ، اگر در انجام کاری در کارگاه ، موردی باشد که من تشخیص دهم که ممکن است حادثه آفرین باشد و لی سرپرست کارگاه بگوید که ، نه ، حادثه ای اتفاق نمی افتد و من می دانم که چه کنم و مسئولیتش با من ، حال اگر برای کارگر حادثه رخ دهد مسئولیتی متوجه من خواهد بود

پاسخ :

بله ، شما مسئول خواهید بود ، متعهد شدن سرپرست که هر چه شد با من ، آن هم در حضور شما و با اطلاع شما ، رافع مسئولیت شما در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات امری ، که قانونگذار شما را مکلف به انجام آنها نموده است نخواهد بود ، وقتی شما مطلع از انجام کاری که خود شما اقرار به حادثه آفرین بودن آن می نمایید در واقع بدین معنی است که شما اذن انجام کار حادثه افرین را داده اید
در خاتمه لازم به ذکر است که درفرایند بررسی حادثه ، مسئولیت سرپرست مذکور و دیگر اشخاصی که خطای آنها مؤثر در بروزحادثه بوده است باید منظر نظر کارشناس باشد
در اینجا توجه شما را به وظایف تعریف و مقرر شده برای شما در مواد ۹۱و۱۷۱ و ۱۷۶قانون کار ، مصوب ۶۹/۸/۲۹ جلب می نمایم

ماده ۹۱
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

ماده ۱۷۱
متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد . درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید

ماده ۱۷۶
متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۹-۸۳-۸۴ و۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کارواموراجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : ۱- برای تا ۱۰نفر ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد